Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Regera, dostępny pod adresem internetowym www.regera.pl, prowadzony jest przez Łukasza Ożdzińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Re-gera Łukasz Ożdziński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5591870102, REGON 523870561.

§ 2

Definicje

 1. Czas pracy – czas, w którym Sprzedawca podejmuje się czynności zarobkowych we własnym imieniu. Sprzedawca pracuje w każdym Dniu roboczym, w godzinach 07:00-17:00.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – czynność zlecona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, polegająca na odpłatnym dostarczenia Produktu określonego w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.
 4. Dostawca – firma świadczącą usługi pocztowe i/lub kurierskie, za pośrednictwem której Sprzedawca dokonuje Dostawy Produktu.
 5. Dzień przyjęcia Zamówienia – dzień, w którym Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie Zamówienia. Jest to standardowo Dzień roboczy.
 6. Dzień złożenia Zamówienia – dzień wpłynięcia oświadczenia woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
 7. Dzień zrealizowania Zamówienia – dzień przekazania zakupionego przez Klienta Produktu wybranemu Dostawcy. Jest to standardowo Dzień roboczy.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności.
 10. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, służący zabezpieczeniu dostępu do Konta Sklepu internetowego. Hasło zostaje wybrane przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym.
 11. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Konsument – w ramach Sklepu internetowego, jest to osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tejże osoby fizycznej.
 13. Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym. Gromadzone są w nim dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, jak również istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 15. Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, służący wraz z Hasłem do założenia Konta w Sklepie internetowym. Jest indywidualnym identyfikatorem Klienta. Logowanie możliwe jest po podaniu właściwego adresu poczty elektronicznej Klienta lub nazwy użytkownika.
 16. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 18. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 19. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 20. Rejestracja – czynność wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego, przeprowadzona zgodnie z Regulaminem.
 21. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.regera.pl.
 22. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Re-gera Łukasz Ożdziński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5591870102, REGON 523870561.
 23. Strona internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy, działającą w domenie internetowej regera.pl.
 24. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w niezmienionej postaci, z możliwością dostępu w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą.
 25. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.
 26. Umowa zawarta na odległość – Umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania Umów sprzedaży na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia Umowy sprzedaży włącznie.
 27. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, obsługujące wszystkie popularne przeglądarki internetowe;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • obsługa programu Flash Player oraz JavaScript.

§ 4

Informacje ogólne

 1. Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 3. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (firma Re-gera Łukasz Ożdziński jest zwolniona podmiotowo z VAT). Ceny nie zawierają informacji o kosztach Dostawy i dodatkowych kosztach, które Klient będzie zobligowany ponieść w kontekście Umowy sprzedaży, o których to Klient zostanie powiadomiony przy wyborze metody Dostawy i płatności oraz złożeniu Zamówienia.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt Dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe i/lub kurierskie), o których Klient jest informowany na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, wówczas informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i/lub kurierskie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie internetowym w opisie Produktu.
 8. Prawa do Sklepu internetowego, w szczególności:
  • prawa autorskie,
  • prawa własności intelektualnej (do nazwy, domeny internetowej),
  • Strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów podmiotów trzecich, do których to prawa autorskie należą);

należą do Sprzedawcy, a wykorzystanie ich może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie oraz w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Z tego powodu Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internetowej. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 5

Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego Hasła.
 2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym nie jest konieczna Rejestracja.
 3. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość skorzystania z opcji “Zmiana hasła” znajdującej się w zakładce “Szczegóły konta”.
 6. Klient ma możliwość Rejestracji podczas składania Zamówienia, zaznaczając pole “Stworzyć konto?”.
 7. Klient ma również możliwość Rejestracji za pośrednictwem swojego konta Google. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez przekierowanie ze Sklepu internetowego na stronę internetową Google, gdzie Klient proszony jest o podanie danych autoryzacyjnych, jakie posiada do powyższego konta. Po dokonaniu autoryzacji na stronie Google, Klient jest przekierowany z powrotem do Sklepu internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z wykorzystaniem danych użytkownika na Google. Nazwa użytkownika do serwisu Google oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.
 8. Klient ma również możliwość Rejestracji za pośrednictwem swojego konta Facebook. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez przekierowanie ze Sklepu internetowego na stronę internetową Facebook, gdzie Klient proszony jest o podanie danych autoryzacyjnych, jakie posiada do powyższego konta. Po dokonaniu autoryzacji na stronie Facebook, Klient jest przekierowany z powrotem do Sklepu internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z wykorzystaniem danych użytkownika na Facebook. Sprzedawca uzyskuje od Facebook wyłącznie login Klienta oraz następujące dane osobowe (podane przez niego podczas rejestracji w Facebook): e-mail oraz imię i nazwisko.
 9. W trakcie Rejestracji Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy (lub przewidywanych) odbiorcach tych danych.
 10. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta, wprowadzania nowych danych i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 6

Zamówienie

 1. Zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego, opisy Produktów i inne informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży przez Klientów.
 2. Sprzedawca zapewnia możliwość składania Zamówień w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu internetowego (opcjonalnie),
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”;
  3. zalogować się lub skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji,
  4. jeżeli wybrano zakupy bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić Dostawa Produktu;
  5. wprowadzić NIP firmy w rubryce “Dodatkowe informacje i uwagi nt. zamówienia“,
  6. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić Zamówienie w określonym terminie, zgodnie z § 7 pkt 1 i 3;
  8. kliknąć przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 4. Złożenie Zamówienia jest tożsame ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Ww. ofertę Klient kieruje do Sprzedawcy.
 5. W momencie złożenia Zamówienia, otrzymuje ono status NOWE.

§ 7

Płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • szybki przelew online,
  • wpłata na konto bankowe Sprzedawcy,
  • płatność za pobraniem.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się w zakładce „Sposoby płatności”.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • szybkiego przelewu online albo wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę o terminie, w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży;
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeśli Klient nie wywiąże się z szybkiego przelewu online albo wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy w ustalonym terminie, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania płatności, informując o tym fakcie Klienta na Trwałym nośniku. Wiadomość o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że w obliczu braku rzeczonej płatności w ww. terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W sytuacji bezskutecznego upływu pierwszego i/lub drugiego terminu dokonania płatności, Sprzedawca zobowiązuje się przesłać Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 kodeksu cywilnego.
 5. Jeśli Klient nie wywiąże się z płatności za pobraniem, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania płatności, informując o tym fakcie Klienta na Trwałym nośniku. Wiadomość o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że w obliczu braku rzeczonej płatności w ww. terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W sytuacji bezskutecznego upływu dodatkowego terminu dokonania płatności, Sprzedawca zobowiązuje się przesłać Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa sprzedaży

 1. W Dniu złożenia Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie, dokonując tego w Czasie swojej pracy.
 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 6 ust. 4, a z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego potwierdzenia zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na Trwałym nośniku, na podany w trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera:
  • oświadczenie Sprzedawcy o przyjęcia Zamówienia,
  • potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży,
  • potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży,
  • szczegóły Zamówienia, w tym wybraną przez Klienta metodę płatności;
  • szczegóły Dostawy Produktu,
  • termin, w jakim Klient zobowiązany jest do płatności za Zamówienie, w kwocie wynikającej z Umowy sprzedaży.
 4. Przesłanie rzeczonej wiadomości do Klienta następuje w Dniu przyjęcia Zamówienia. Zamówienie otrzymuje status W TRAKCIE REALIZACJI.
 5. W kolejnym kroku Sprzedawca podejmuje się realizacji Zamówienia, dopełniając swoich obowiązków w Czasie pracy.
 6. Początek realizacji Zamówienia liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta szybkiego przelewu online – od Dnia przyjęcia Zamówienia,
  • w przypadku wyboru przez Klienta wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy – od Dnia przyjęcia Zamówienia, a w następnie potwierdzenia otrzymania płatności przez Sprzedawcę;
  • w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – od Dnia przyjęcia Zamówienia.
 7. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w Dniu zrealizowania Zamówienia (z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. O zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta na Trwałym nośniku. Zamówienie otrzymuje status ZREALIZOWANE.
 8. W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, za Dzień zrealizowania Zamówienia uznaje się najdłuższy podany termin.
 9. W momencie odbioru przesyłki przez Klienta, Zamówienie uznaje się za doręczone.

§ 9

Dostawa

 1. Klient może skorzystać z następujących metod Dostawy zamówionego Produktu:
  • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
  • wysyłka na paczkomat InPost, również z opcją pobraniową.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod Dostawy znajdują się w zakładce „Dostawa”.
 3. Kupując bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym lub poprzez portale sprzedażowe (np. Allegro), Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Klienta.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Koszty Dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe i/lub kurierskie) są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 6. Termin doręczenia Zamówienia, wskazany na Stronie internetowej Sklepu, wyrażony jest w Dniach roboczych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość Dostaw w wyniku błędów Dostawcy.
 7. Zamówione Produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, pod adres podanym w Formularzu zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki Produktów z dwóch różnych magazynów, w dwóch różnych Dostawach lub w Dostawie pojedynczej przy wykorzystaniu usługi kompletowania Zamówienia. Nie wpływa to jednak na czas realizacji Zamówienia.
 9. Jeśli kurier Dostawcy nie zastanie Klienta pod wskazanym adresem, podanym podczas Zamówienia jako adres Dostawy, standardowo podejmuje 2 próby doręczenia przesyłki w terminie 2 kolejnych Dni roboczych.
 10. Doręczona przesyłka powinna zostać sprawdzona przez Klienta pod kątem ewentualnych uszkodzeń w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Klient ma prawo zażądać od kuriera Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu, jeśli stwierdzi ubytek lub uszkodzenie przesyłki.
 11. W momencie wydania przesyłki Dostawcy, to na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W przypadku sprzedaży na rzecz Konsumenta bądź Przedsiębiorcy z uprawnianiami Konsumenta, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na ww. strony Umowy sprzedaży w momencie wydania przesyłki Dostawcy w sytuacji, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór Dostawcy przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcę z uprawnianiami Konsumenta.
 12. Przyjęcie przesyłki przez Klienta powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Klienta,
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy Dostawcy,
  • ubytek lub uszkodzenie nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy,
  • szkodę niedającą się zauważyć z zewnątrz Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki, a w terminie 7 dni zażądał ustalenia przyczyn takiego stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki przez Dostawcę a jej wydaniem do Klienta.

§ 10

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zapoznanie się z Produktem i rozważenie racjonalności zakupu.
 2. Bieg terminu określonego w pkt 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta mogą odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą:
  • (zalecane) elektronicznego formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce “Odstąpienie od umowy sprzedaży”;
  • drogą elektroniczną, poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@regera.pl;
  • tradycyjnej poczty, na adres Sprzedawcy: 85-467 Bydgoszcz, ul. Filtrowa 22/34.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
  2. W sytuacji, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożyli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca zaakceptował jego ofertę, rzeczona oferta przestaje wiązać.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie, czyli nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, sporządzonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  4. Sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez nich dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, korzystający z prawa do odstąpienia, wybrali sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
  5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu bankowego na konto Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinni odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 10 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Należy uczynić to niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odeślą Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, nawet jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będą znajdować się w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
  10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczonego Produktu.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której Produktem jest:
  • rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączona z inną rzeczą;
  • rzecz z nadrukiem (np. logo) bądź innymi treściami stworzonymi na życzenie Klienta.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w sytuacji, gdy z treści tej Umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG. W celu weryfikacji możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest przedstawić Sprzedawcy oświadczenie o niezawodowym charakterze zakupu. Dokonać tego można w oparciu o dane zawarte w CEIDG, w szczególności wskazane tam kody PKD.

§ 11

Reklamacja z tytułu gwarancji

 1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzielaną przez dystrybutora lub producenta Produktu.
 2. W przypadku Produktów objętych gwarancją, na Stronie internetowej Sklepu zamieszczona zostanie stosowna informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji.
 3. Reklamacje związane z Produktem należy zgłaszać:
  • drogą elektroniczną: sklep@regera.pl,
  • pisemnie, na adres Sprzedawcy: 85-467 Bydgoszcz, ul. Filtrowa 22/34.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 12

Reklamacja z tytułu niezgodności Produktu
z Umową sprzedaży

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt zgodny z Umową sprzedaży.
 2. Produkt jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z rzeczoną Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. W przypadku wystąpienia niezgodności z Umową sprzedaży zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, znajdujące się w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży należy zgłaszać:
  • (zalecane) przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce “Reklamacja – zwrot i wymiana produktu”;
  • drogą elektroniczną: sklep@regera.pl,
  • pisemnie, na adres Sprzedawcy: 85-467 Bydgoszcz, ul. Filtrowa 22/34.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży zawrzeć m.in. zwięzły opis niezgodności, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z niezgodnością Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie, czyli nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej w związku z niezgodnością z Umową sprzedaży, należy wysyłać na adres podany w § 12 pkt 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia Produktu niezgodnego z Umową sprzedaży pokrywa Sprzedawca.
 8. Sprzedawca ma obowiązek wymienić Produkt niezgodny z Umową sprzedaży na zgodny z nią, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 9. Jeśli Klient odstąpi od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo zamiast zwracać pieniądze, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymienić Produkt na zgodny z Umową sprzedaży. Sprzedawca ma prawo zrobić to tylko raz. Jeżeli Produkt był już wymieniany, kolejne odstąpienie od Umowy sprzedaży nie może już być zablokowane przez Sprzedawcę.
 10. Jeżeli niezgodność Produktu z Umową sprzedaży zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży. Klient musi złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w ciągu 2 lat od dnia zauważenia ww. niezgodności – niemniej najlepiej zgłosić je zaraz po zauważeniu. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży w tym terminie. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu na zgodny z Umową sprzedaży, termin do odstąpienia od niej rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu.
 11. Prawo reklamacji nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której Produktem jest:
  • rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączona z inną rzeczą;
  • rzecz z nadrukiem (np. logo) bądź innymi treściami stworzonymi na życzenie Klienta.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na szczeblu unijnym. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

§ 14

Usługi świadczone nieodpłatnie

 1. Na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, Sprzedawca świadczy następujące usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy,
  • Formularze tematyczne:
   • “Zgłoś błąd na stronie”,
   • “Deklaracje zgodności”,
   • “Rozmiarówka wybranego produktu”,
   • “Zdobądź dla mnie produkt”;
  • Opinie,
  • Możliwość zadawania pytań,
  • Newsletter,
  • prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi wskazane w § 14 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług wymienionych powyżej, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa Formularza tematycznego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w stopce Strony internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Formularz tematyczny o nazwie “Rozmiarówka wybranego produktu” znajduje się zakładce “Tabele rozmiarów”. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz tematyczny możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Opinie polegają na wystawianiu przez zarejestrowanych Klientów ocen Produktów oraz opinii na temat Produktów i dostępne są na karcie każdego dostępnego w Sklepie internetowym Produktu. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wystawiania ocen i opinii Produktów.
 7. Możliwość zadawania pytań polega na zadawaniu pytań bezpośrednio z karty wybranego Produktu. Rezygnacja z Możliwości zadawania pytań możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zadawania pytań nt. Produktów.
 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który:
  • wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu pasek Newslettera u dołu Strony internetowej Sklepu;
  • skorzysta z formularza dostępnego w zakładce “Newsletter i rabaty”,
  • podczas Rejestracji zaznaczył odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

Po wprowadzeniu wymaganych danych Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny mający na celu potwierdzenie zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje, m.in. o nowych Produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy czy nowych wpisach na blogu. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności:

  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  • informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 1. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi dodawanie nowych danych i modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia statusu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. W przypadku zapomnienia Hasła wymaganego do zalogowania się na Konto, należy skorzystać z opcji “Zmiana hasła” znajdującej się w rubryce panelu o nazwie “Szczegóły konta” lub kliknąć w odnośnik “Nie pamiętasz hasła?” widoczny na stronie logowania.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać:
  • mailowo na adres: sklep@regera.pl,
  • pisemnie na adres: 85-467 Bydgoszcz, ul. Filtrowa 22/34.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta. Może ono zostać usunięte przez Sprzedawcę do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku:
  • działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
  • naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
  • gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 5. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracji.

§ 15

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną

 1. Klient oraz Sprzedawca mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wysyłając do Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli. Klient używa w tym celu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia Sprzedawcy zapoznanie się z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wysyłając do Klienta stosowne oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16

Ochrona danych osobowych

Wytyczne odnośnie ochrony danych osobowych zamieszczone są w zakładce “Polityka prywatności“.

§ 17

Zagrożenie lub naruszenie praw

 1. W przypadku, gdy Klient, inna osoba lub podmiot uznają, że treści publikowane na Stronie internetowej Sklepu naruszają ich prawa, uczucia, przekonania, moralność, dobra osobiste, dobre obyczaje, know-how, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym nadużyciu.
 2. Powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, Sprzedawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej Sklepu niewłaściwych treści, czyniąc to w Czasie swojej pracy.

§ 18

Odpowiedzialność Klienta w kontekście
publikowanych przez niego treści

 1. Klient poprzez zamieszczenie treści oraz udostępnienie ich dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Treści zamieszczone w Sklepie internetowym nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie dostarcza treści, a jedynie odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. W ramach Strony internetowej Sklepu, Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.
 3. Klient oświadcza, że:
  • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do, odpowiednio, utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 14 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich, nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych przez Sprzedawcę oraz innych Klientów treści, jak również upoważnia Sprzedawcę do wykorzystywania ich nieodpłatnie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • wyraża, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodę na dokonywanie opracowań utworów.
 4. Klient, w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 14 Regulaminu, nie jest uprawniony do:
  • umieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania ich wizerunku, bez zezwolenia wymaganego prawem lub zgody osoby trzeciej;
  • umieszczania treści o charakterze promocyjnym i/lub reklamowym.
 5. Klientowi, w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 14 Regulaminu, zabrania się zamieszczania treści, które mogłyby w szczególności:
  • zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z:
   • ochroną praw własności przemysłowej,
   • ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,
   • tajemnicą przedsiębiorstwa,
   • zobowiązaniem o zachowaniu poufności;
  • posiadać obraźliwy charakter bądź stanowić groźbę adresowaną do innych osób,
  • zawierać słownictwo sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. wulgaryzmy lub określenia powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  • przejawiać brak poszanowania dla uzasadnionych interesów Sprzedawcy, tj. treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, treści o charakterze promocyjnym i/lub reklamowym innego Przedsiębiorcy lub Produktu, treści nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd;
  • naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub normy społeczne i obyczajowe.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez Klientów, pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z § 17 Regulaminu.
 7. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 17 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania zamieszczanych przez Klientów treści, w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w § 14 Regulaminu. Tyczy się to w szczególności treści mogących stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów. Sprzedawca zastrzega, że nie prowadzi regularnej kontroli zamieszczanych treści.

§ 19

Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmian technologicznych czy zmiany sposobów płatności i Dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie internetowej Sklepu.
 4. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 5. W sytuacji, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu.
 6. W przypadku braku Produktów będących przedmiotem Zamówienia, w magazynie Sprzedawcy, w hurtowniach zaopatrujących, u producenta lub z jakichkolwiek innych przyczyn losowych, powodujących, że realizacja Zamówienia Klienta staje się niemożliwa; Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, licząc od Dnia złożenia Zamówienia. Wiadomość ta zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta podczas Rejestracji. Sprzedawca zobowiązuje się w tym wypadku do zwrotu całości poniesionych przez Klienta kosztów.
 7. W przypadku braku Produktów będących przedmiotem Zamówienia, w magazynie Sprzedawcy, w hurtowniach zaopatrujących, u producenta lub z jakichkolwiek innych przyczyn losowych, powodujących, że realizacja Zamówienia Klienta będzie wydłużona (np. w związku z opóźnieniem Dostawy z hurtowni lub od producenta); Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, licząc od Dnia złożenia Zamówienia. Wiadomość ta zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta podczas Rejestracji. Ostatecznie, to Klient decyduje o kolejnych krokach związanych z Zamówieniem – odnośnie jego realizacji bądź zwrotu całości poniesionych przez Klienta kosztów.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jednak w przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku wyrządzenia umyślnej szkody i w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach Konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. W sytuacji powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony sporu będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024r.